Actualidad Noticias

Novetats a l'hora de fer les factures

Des de l'1 de gener de 2013 ha entrat en vigor el nou reglament de facturació, del qual comentem les principals novetats.

El nou reglament de facturació, regulat en el Reial Decret 1619/2012, que ha entrat en vigor l’1 de gener del 2013, incorpora les previsions de la Directiva 2010/45/UE que establix un sistema harmonitzat de facturació en l'àmbit de la UE, del que destaquem els següents aspectes i novetats:
FACTURA COMPLETA – FACTURA SIMPLIFICADA
Establix un sistema de facturació basat en dos tipus de factura: la factura completa o ordinària, i la factura simplificada que ve a substituir als denominats tiquets.
Els empresaris o professionals PODRAN expedir factura simplificada i còpia d'esta en qualsevol dels supòsits següents:
Quan el seu import no excedisca de 400 euros, IVA inclòs
Quan haja d'expedir-se una factura rectificativa.
Quan el seu import no excedisca de 3.000 euros, IVA inclòs i es tracte de les operacions respecte de les quals tradicionalment es podien expedir tiquets.

Els empresaris o professionals NO PODRAN expedir factura simplificada per les operacions següents:
- Les entregues de béns destinats a un altre Estat membre a què es referix l'art.25 de la Llei de l'IVA.
- Les entregues de béns que s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost d'expedició o del qual transport s'inicie en un altre Estat membre amb destinació al territori d'aplicació de l'impost quan concórreguen determinats requisits de l'art.68.Tres de la Llei de l'IVA.
- Les entregues de béns que s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost que siguen objecte d'Impostos Especials, efectuades en determinades condicions quan el lloc d'arribada de l'expedició o del transport es trobe en el territori d'aplicació de l'impost que es referix l'art.68 Cinc de la Llei de l'IVA.
- Les entregues de béns o les prestacions de servicis que s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost, quan el proveïdor del bé o prestador del servici no es trobe establit en l'esmentat territori, el subjecte passiu de l'Impost siga el destinatari per a qui es realitze l'operació subjecta al mateix i la factura siga expedida per este últim.
- Les entregues de béns o prestacions de servicis quan el proveïdor o prestador estiga establit en el territori d'aplicació de l'Impost o tinga en el mateix un establiment permanent o, si no n'hi ha, el lloc del seu domicili o residència habitual, a partir del qual s'efectua l'entrega de béns o prestació de servicis i dita entrega o prestació, d'acord amb les regles de localització aplicables a les mateixes, no s'entenga realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, en els supòsits següents:
Quan l'operació estiga subjecta en un altre Estat membre, el subjecte passiu de l'Impost siga el destinatari per a qui es realitze l'operació i la factura no siga materialment expedida per este últim en nom i per compte del proveïdor del bé o prestador del servici.
Quan l'operació s'entenga realitzada fora de la Comunitat.
Les autoritzacions concedides per l'AEAT a determinats sectors o empreses per a l'expedició de documents substitutius d'acord amb els anteriors reglaments (art.4t.2 n) RD 2402/1985) i art.4.1 ñ) RD 1496/2003) s'entendran que són autoritzacions per a l'emissió de factures simplificada, mantenint-se vigents mentres no es revoquen expressament.
Contingut de les factures simplificades, sense perjuí de què puguen ser obligatoris a altres efectes i de la possibilitat d'incloure altres mencions:
- Número i, si és el cas, sèrie. La numeració de les factures simplificades dins de cada sèrie serà correlativa. (Els supòsits en què poden o han d'utilitzar-se sèries separades són els mateixos que per als tiquets)
- La data de la seua expedició.
- La data en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten o en la que, si és el cas, s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent de la d'expedició de la factura.
- NIF, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'obligat a la seua expedició.
- Quan el destinatari de l'operació així ho exigisca, l'expedidor de la factura simplificada haurà de fer constar el NIF i el domicili del destinatari.
- La identificació del tipus de béns entregats o de servicis prestats.
- El tipus impositiu aplicat i, opcionalment, també l'expressió «IVA inclòs». Així mateix, quan una mateixa factura comprenga operacions subjectes a diferents tipus impositius de l'IVA haurà d'especificar-se per separat, a més, la part de base imposable corresponent a cada una de les operacions.
- Quan el destinatari de l'operació així ho exigisca, l'expedidor de la factura simplificada haurà de fer constar la quota tributària que, si és el cas, es repercutisca, que haurà de consignar-se per separat.
- La contraprestació total.
- Les factures simplificades hauran de contindre, quan siga el cas, les mateixes mencions específiques que per a les factures ordinàries s'establixen per a determinades operacions, com són les operacions exemptes, les entregues de mitjans de transport nous de l'article 25 de la Llei de l'IVA, o altres mencions com “facturació pel destinatari” o “inversió del subjecte passiu”, entre altres.
- Les factures simplificades rectificatives hauran d'incloure la referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen. Les següents dades (tipus impositiu, contraprestació total, i si és el cas, la quota tributària), expressaran la rectificació efectuada, bé indicant directament l'import de la rectificació, bé tal com queden després de la rectificació efectuada, assenyalant igualment en este cas l'import de la dita rectificació.

TERMINI PER A L'EXPEDICIÓ DE FACTURES:
En general, les factures hauran de ser expedides en el moment de realitzar-se l'operació. No obstant això, quan el destinatari de l'operació siga un empresari o professional que actue com a tal, les factures hauran d'expedir-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït el pagament de l'Impost corresponent a l'esmentada operació.
També s'establix el termini harmonitzat per a l'expedició de les factures recapitulatives i per a determinades entregues intracomunitàries de l'art.25 de la Llei de l'IVA.

AUTORITZACIONS QUE PERDRAN ELS SEUS EFECTES:

Perdran els seus efectes el dia 1 de gener del 2013 les autoritzacions concedides per l'AEAT conforme a l'art.4.1 del RD 2402/1985 per a la no consignació de les dades del destinatari.

Perdran els seus efectes el dia 1 de gener del 2013 les autoritzacions concedides per l'AEAT perquè en la factura no consten totes les mencions de l'art.6.1 del Reglament de facturació anterior (RD 1496/2003), d'acord amb els apartats 7 i 8 del citat art.6, excepte les concedides per a l'emissió de factures que contingueren, en tot cas, les mencions següents: data d'expedició de la factura, identitat de l'obligat a la seua expedició, identificació del tipus de béns entregats o de servicis prestats i la quota tributària o les dades que permeten calcular-la, que mantindran la seua vigència mentres no es revoquen expressament.

MITJANS D'EXPEDICIÓ DE LES FACTURES
Les factures podran expedir-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que permeta garantir a l'obligat a la seua expedició l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seua llegibilitat, des de la seua data d'expedició i durant tot el període de conservació.
L'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura, en paper o electrònica, podran garantir-se per qualsevol mitjà de prova admés en Dret. En particular, podran garantir-se per mitjà dels controls de gestió usuals de l'activitat empresarial o professional del subjecte passiu. Els referits controls de gestió hauran de permetre crear una pista d'auditoria fiable que establisca la necessària connexió entre la factura i l'entrega de béns o prestació de servicis que la mateixa documenta. Es tracta de poder expedir factures per via electrònica sense necessitat d’utilitzar una tecnologia determinada. No obstant això, la firma electrònica avançada i el sistema EDI poden seguir utilitzant-se, encara que deixen de ser obligatoris. També podrà continuar comunicant a l'AEAT, amb caràcter previ a la seua utilització, altres mitjans que consideren que garantixen les condicions esmentades i hagen sigut validats per la mateixa.
L'expedició de la factura electrònica estarà condicionada que el seu destinatari haja donat el seu consentiment. 

 

© 2015 - Ajuntament de Lliria - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo