Actualitat Notícies

Informació d'interés per als autònoms

Les modificacions en la Llei per al Foment del Treball autònom i la Reforma Fiscal han produït canvis que afecten als autònoms. T'adjuntem un breu resum.

Informació d’interés per als autònoms

Com a conseqüència de la reforma fiscal i la llei per al foment del treball autònom hi ha varis canvis que has de conèixer

Seguretat social – quota autònoms

 1. Actualització de les bases de cotització. Tots els anys s’actualitzen les bases mínima i màxima de cotització i en conseqüència la quota que els autònoms han d’abonar mensualment a la Seguretat Social. L’augment és de l’1%, passant la base mínima de 884,40 a 893,10€ i la quota mínima de 264,44€ a 267,04€. La màxima passa de 3.606 a 3.642€. Els autònoms societaris puja fins als 318€.

 2. Adequació de la quota d’autònoms en funció de l’edat. Fins als 47 anys, els autònoms podran optar lliurement per la base de cotització, a més dels majors de 47 anys a 31 de desembre de 2015 i una base de cotització igual o superior a 1.945,80€. Els que a 1 de gener de 2016 ja tenien complits els 47 anys i estaven cotitzant per baix dels 1.945,80€, ja no podran cotitzar per la base mínim, sinó que hauran de fer-ho per 963,30€. A més el sostre màxim serà de 1.964€ i ja no podran modificar la seua base per damunt d’este import.

 3. Tarifa plana. Els treballadors autònoms que estiguen beneficiant-se de la tarifa plana de 50€, podran seguir gaudint d’esta reducció també quant es contracte a un altre treballador.

 4. Nou sostre màxim per a la pluriactivitat. Els professionals que treballen tant com a assalariats com a  autònoms alhora, potser que acaben pagant de més a la Seguretat Social, al cotitzar al mateix temps per dos règims diferents. L’administració fixa, cada any, una quantitat màxima de cotització i el que ho supere pot sol·licitar el reemborsament. La suma de les dos cotitzacions ha de sobrepassar els 12.368,23€ per a poder sol·licitar la devolució en 2017.

  Hisenda i impostos dels autònoms

 5. Rebaixa del IRPF. Es manté en el 15% les retencions que els professionals autònoms practiquen en les seues factures. Per als nous autònoms seran del 7% en l’any que es dones d’alta i els dos següents.

 6. Modificació en la tributació per mòduls. És més complicat el poder-se acollir a la tributació per mòduls, un règim simplificat per a professionals i xicotets empresaris que permet calcular els beneficis de l’activitat a través d’una sèrie de variables, i en conseqüència conèixer amb antelació els impostos que tindrà que abonar. El màxim d’ingressos baixa de 450.000 a 250.000€ anuals i les compres de 300.000 a 250.000€ (en 2018 els límits per a les dos serà de 150.000). a més queden excloses les activitats obligades a practicar retencions en factura, es a dir, les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE, el que deixa fora de mòduls als sectors de la fabricació i construcció (construcció, fontaneria, instal·ladors, fusteria, pintura,...)

 7. Canvi en la tributació de les societats civils. Les societats civils que realitzen una activitat econòmica deixaran de tributar per l’IRPF i passaran a fer-ho per l’impost de societats, que ha passat del 28% al 25% amb caràcter general.

 8. Novetats en l’aplaçament dels deutes amb Hisenda. És possible ajornar o fraccionar els deutes amb Hisenda inferiors a 30.000€ sense necessitat de presentar garanties. A més, l’interés de demora s’ha reduït al 3,75%, com s’estableix als Pressupostos Generals de l’Estat.

  Emprenedors

 9. Posibilitat de compatibilitzar l’atur amb el treball autònom. Els treballadors que cobren l’atur poden donar-se d’alta com a autònoms i continuar cobrant l’ajuda. La prestació es compatible amb l’alta durant un màxim de 270 dies ( nou mesos), queden exclosos els professionals que en l’últim treball sigué per compte propi i els que ja van recórrer a esta opció o a la capitalització de l’atur en els últims 2 anys.

 10. Ampliació de la capitalització per desocupació. Els majors de 30 anys també tenen la possibilitat de capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació per a emprendre una activitat.

 11.  Ampliació de la suspensió de l’ajuda per desocupació. El treballador que suspenga el cobrament de la prestació o subsidi per desocupació per a donar-se d’alta com a autònom, pot decidir “guardar” esta ajuda pendent per a tornar a percebre-la després. El termini s’ha allargat fins a 5 anys. No obstant, els que sol·liciten reprendre la prestació passats els primers 2 anys, hauran “ acreditar que el cessament en l’activitat per compte propi te el seu origen en la concurrència de motius econòmic, tècnics, productius o organitzatiu” entre altres causes.

© 2015 - Ajuntament de Lliria - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball