Actualitat Notícies

Subvencions del Pla d'actualització de la imatge comercial i noves tecnologies del comerç de Llíria 2017

Ja estan publicades les subvencions per al comerç de Llíria per a l'any 2017.

Fins al 3 de juliol per a presentar les instàncies de sol·licitud de subvencions al comerç de Llíria.

6. SUBVENCIONS I QUANTIES.

S'estableixen les següents quanties per a cada actuació:

a) Adequació de la imatge dels establiments al seu entorn. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 600 euros.

b) Obres de condicionament i reforma dels locals. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit d'1.500 euros.

c) Adquisició d'immobilitzat material nou. Se subvencionarà el 40% de l'actuació, amb un límit de 500 euros.

d) Adquisició d'equips informàtics i dispositius electrònics. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 600 euros.

e) Col·locació i substitució de rètols en façanes. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 300 euros.

f) Accions de comunicació i promoció de l’establiment. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 500 euros.

g) Accions de promoció d’Aliments tradicionals i els Congrets de Llíria. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 500 euros.

h) Actuacions destinades a aconseguir el distintiu Green Commerce. Se subvencionarà fins al 40% de l'actuació, amb un límit de 400 euros.

i) Despeses de la quota de participació en fires de mostres o sectorials a Llíria. Se subvencionarà fins al 40% de la quota de participació, amb un límit de 100 €.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Annex 1.

Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant.

Alta en el cens d’Obligats Tributaris (mod 036 0 037), com a personal treballador autònom o professional i alta en el Règim Especial de treballadors Autònoms de la Seguretat Social

Certificats d'estar al corrent en les obligacions tributàries enfront de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, enfront de la Tresoreria General de la Seguretat Social i enfront de la Hisenda Local.

Fitxa de Manteniment de Tercers (dades domiciliació bancària) segons model normalitzat (si no s’ha presentat amb anterioritat a l’Ajuntament de Llíria)

Memòria explicativa de les actuacions subvencionables a realitzar, amb pressupost.

Bases

© 2015 - Ajuntament de Lliria - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball